Chi tiết sách Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ - TS. Dương Tử Cường

Vương Thù nói: Sách Kinh thì nuôi căn bản con người, sách Sử thì mở mang tài trí cho con người. (Lê Quý Đôn).

Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ - TS. Dương Tử Cường

NXB Khoa học kỹ thuật

Thạc sĩ Dương Tử Cường


Cuốn sách này được biên soạn để bạn học có thế làm việc ngay với C++ mà không cần phải biết về ngôn ngữ C. Nội dung của cuốn sách được chia làm 2 phần, bao gồm 11 chương. Phần 1 nói về C++ - lập trình cơ bản, bao gồm 6 chương: các khái niệm cơ bản về C++, các hàm và các dòng nhập xuất, các phép toán và câu lệnh điều khiển, bộ vi xử lý, bộ tiền xử lý, biến con trỏ - biến tham chiếu và hàm, các kiểu dứ liệu phức tạp. Phần 2 là phần lập trình hướng đối tượng, bao gồm 5 chương còn lại nghiên cứu về: lớp và đối tượng, tính thừa kế, định nghĩa chồng các hàm và toán tử, tính tương ứng bội và thư viện các dòng nhập xuất.

2013

505

Tiếng Việt

8.73 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 9 | Điểm: 4.67 trên 5