Thư viện sách Java

Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người. (G.V.Leibniz) .